bg

Standard leveringsvilkår

1 Generelle leveringsvilkår

1.1 Leveringsbetingelser

Følgende betingelser er Selger, Nano Detailing AS, org nr 924 444 835, generelle salgs og leveringsbetingelser som kommer til anvendelse dersom ikke annet er ufravikelig bestemt i lov eller skriftlig avtalt mellom partene.

1.2 Tilbud

Selgers tilbud er avgitt på grunnlag av disse salgsbetingelsene dersom ikke annet er avtalt. Avtale blir først bindende for Selger ved skriftlig bekreftelse eller påbegynt levering.

1.3 Leveringstid

Leveringstiden skjer til det tidspunkt som er avtalt mellom Selger og kjøper. Leveringstiden kan forlenges hvis forsinkelsen beror på kjøper eller på kjøpers disposisjoner, eller hvis leveringen forsinkes av forhold som selger ikke har herredømme over herunder forsinket levering fra produsent. Hvis selger ikke er i stand til å opprettholde avtalt leveringstid eller når forsinkelsen fra selgers side ansees som sannsynlig, skal kjøper underrettes uten unødig opphold. Selger skal så sant det er mulig, gi beskjed om når leveransen kan påberegnes å finne sted.

1.4 Priser

For alt salg gjelder leveringsdagens priser hvis ikke annet er uttrykkelig avtalt.

1.5 Reklamasjon

Ved utført tjenesteleveranse skal kjøper umiddelbart undersøke leveransen. Dersom det er forekommet feil ved leveransen, og/eller forhold som menes å avvike fra det som er avtalt, skal reklamasjon umiddelbart meldes til Selger, og tydelig dokumenteres gjennom bilder som identifiserer omfang av antall feil og avvik. Kjøper taper sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom Selger ikke blir underrettet om at mangelen påropes innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget. Reklamasjon kan senest skje innen to år fra avslutningen av oppdraget. Dersom resultatet av tjenesten eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er lengstefristen fem år.

1.6 Force Majeure

Selger er ikke ansvarlig for feil eller forsinkelser som skyldes hendelser eller begivenheter utenfor nevnte Selgers kontroll, og som Selger ikke med rimelighet kunne forventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

1.7 Verneting

Eventuelle tvister avgjøres ved de alminnelige domstoler med Trøndelag tingrett som avtalt verneting i første instans.

2 Leveringsvilkår for våre tjenester og produkter

2.1 Keramisk coating

2.1.1 Keramisk coating – Serviceprogram

Keramisk coating hos Nano Detailing leveres med to ulike serviceprogram, avhengig av hva du har valgt:

Påfyll av coating er nødvendig for å bevare coatingens glans og hydrofobiske effekt. Det må påregnes at coatingens glans og hydrofobiske effekt ikke vedvarer dersom serviceprogrammet ikke følges.

Serviceprogrammet innebærer at kjøper kan komme tilbake hvert andre år i angjeldende periode for påfyll av coating til en redusert pris.

Pris og avtalevilkår for påfyll av coating iht. serviceprogrammet følger av de til enhver tid gjeldende vilkår som framgår av Selskapets nettsider.

Det tilbys også håndvask av bilen for en redusert pris ved påfyll av coating etter nærmere avtale med kjøper.

2.1.2 Keramisk coating – Vedlikehold

Keramisk coating innebærer ikke at lakken blir helt vedlikeholdsfri og ripesistent, men vil holde seg fin lenge med riktig vedlikehold, herunder ved årlig påfyll av coating i henhold til vår servicepakke.

Bil med keramisk coating må behandles varsomt, og ikke utsettes for hard mekanisk slitasje. Bil med keramisk coating skal ikke vaskes i vaskemaskin med børste, og det bør ikke brukes harde kjemikaler. Ved bruk av høytrykkspyler må utløpet holdes minst en meter fra overflaten. Bruk av snøbørste frarådes.

Bil med keramisk coating skal ikke vaskes første 14 dager etter at coatingen har blitt påført.

2.2 Solfilm

2.2.1 Solfilm - vedlikehold

Etter montering av solfilm trenger limet tid til å tørke. Ved på ført solfilm kan derfor vinduene ikke tas opp og ned tidligst før det har gå tt 3 døgn. Dersom det er kaldt vær eller oppholdsvær, kan tørketiden bli lengre.

Det kan forekomme små vannperler og/eller dampet overflate i filmen under tørkingen. Dette er normalt og vil forsvinne nå r limet har tørket helt.

Solfilmen skal ikke vaskes før det har gått minst 30 dager etter installasjonen.

For å unngå risiko for at solfilmen fryser på gummien ved frost, bør vinduene smøres med silikon før vinteren. For øvrig anbefales jevnlig vask og tørk av solfilmen med rene og myke materialer, som eksempel mikrofiberklut eller syntetisk svamp for å maksimere filmens levetid.

2.2.2 Solfilm - Garanti

Selskapet garanterer at det i en periode på fem (5) å r (“Garantiperioden”) fra datoen for den første installasjonen, at Selskapet vil utbedre fabrikasjonsfeil på solfilmen (Produktet) som: misfarging, blemmer og sprekker.

Denne garantien gjelder bare for Produktet som er installert av Selskapet, og gjelder kun så lenge kjøperen er eier av bilen som har få tt produktet. Garantien er personlig for kjøper, og kan ikke overdras.

Dekning under denne garantien gis ved å gi selskapet melding om at krav gjøres gjeldende under garantien, sammen med en detaljert beskrivelse av den påståtte mangelen. Kjøper må varsle Selskapet skriftlig og oppgi navn, telefonnummer og adresse.

Ved krav under garantien vil Selskapet, erstatte det defekte Produktet uten kostnad dersom Produktet svikter eller ikke fungerer som garantert på grunn av en produksjonsfeil i Garantiperioden. Dette med de forbehold som er angitt i denne garantien.

Utskifting av den defekte filmen er det eneste rettsmiddelet for alle produkter som dekkes av denne garanti. Selskapets forpliktelse til reparasjon eller erstatning er begrenset til reparasjon eller utskifting med produktene som er tilgjengelige på tidspunktet for reparasjonen eller utskiftingen. Videre begrenses garantien til reparasjon eller utskifting av bare det spesifikke produktet som svikter på grunn av en produksjonsfeil. Ethvert reparert eller erstattet produkt forblir underlagt garantiperioden, og enhver reparasjon eller erstatning forlenger ikke den opprinnelige garantiperioden på noen må te eller starter en ny garantiperiode.

Garantien dekker følgende tilfeller av fabrikasjonsfeil ved Produktet:

Garantien dekker kun produksjonsfeil ved Produktet, hvilket ikke innbefatter feil forå rsaket av manglende samsvar med Selskapets veiledning for vedlikehold eller andre instruksjoner om håndtering av Produktet. Slike feil inkluderer, men er ikke begrenset til: fysisk misbruk av Produktet, kjemisk misbruk av Produktet (f.eks. harde rengjøringsmidler og løsemidler), termisk misbruk av produktet (f.eks. overdreven varme eller kulde) eller feil lagring, installasjon, håndtering og/eller bruk av Produktet. Garantien dekker videre ikke skader som oppstå r som følge av ulykker, steinsprutskader, normal slitasje, eller forsettlig skade på Produktet av noe slag. Garantien dekker heller ikke ordinær falming av solfilmen over tid, og kjøper er innforstå tt med at slik falming vil forekomme. Garantien dekker heller ikke skader eller falming av filmen som følge av ordinær slitasje.

2.3 PPF lakkbeskyttelsesfilm

2.3.1 PPF lakkbeskyttelsesfilm - Forbehold

Kjøper er forut for monteringen av PPF lakkbeskyttelsesfilm gjort uttrykkelig oppmerksom på at det kan forekomme strekkmerker i filmen, og at slike strekkmerker ikke utgjør verken monteringsfeil eller fabrikasjonsfeil, og må påregnes ved montering av PPF.

Våre montører vil alltid gjøre sitt aller beste for å unngå strekkmerker ved montering, men ved montering av PPF på store overflater og/eller områder med mange hjørner og vinkler, er det ikke til å unngå at strekkmerker kan forekomme. Slike strekkmerker vil normalt være lite synlige, vil kun ha en estetisk effekt, og griper ikke inn i foliens beskyttende egenskaper.

2.3.2 PPF lakkbeskyttelsesfilm - Vedlikehold

For at lakkbeskyttelsen skal holde seg fin, anbefales kun håndvask av bilen. Selv om filmen har selvreparerende egenskaper, vil bruk av automatisk bilvask med børster øke sannsynligheten for riper eller uregelmessigheter i filmen. Selv om små riper kan reparere seg selv, vil dypere riper kunne forbli synlige dersom de har penetrert topplaget.

Det er videre viktig at følgende vedlikehold og retningslinjer overholdes etter at bilen har fått påført PPF lakkbeskyttelsesfilm:

Bilen skal ikke vaskes første 48 timer etter installasjonen

Unngå direkte sprut med høytrykksspyler mot endestykkene av PPF folien.

Ved bruk av høytrykkspyler må utløpet holdes minst en meter fra overflaten.

Ikke bruk voks med pigmenter, slipevoks eller voks som inneholder nafta eller parafin.

Ikke bruk slipeputer, klut eller svamp med slipende egenskaper, eller sterke kjemikalier på folien

Filmen bør vokses minst hver 6. måned med kompatibel voks.

Flekker fjernes umiddelbart. Vanskelige flekker fjernes med isopropylalkohol.

Det opplyses om at skitt og flekker som las ligge på folien kan medføre avfarging dersom de ikke fjernes umiddelbart.

Unngå rengjøring i direkte sollys, eller ved høye temperaturer

2.3.3 PPF - Garanti

Selskapet garanterer at det i en periode på ti (10) år (“Garantiperioden”) fra datoen for den første installasjonen, at Selskapet vil dekke feil på PPF lakkforseglingsfilm (Produktet) som: misfarging, sprekker, blemmer og delaminering.

Denne garantien gjelder bare for Produktet som er installert av Selskapet, og gjelder kun så lenge kjøperen er eier av bilen som har få tt produktet. Garantien er personlig for kjøper, og kan ikke overdras.

Dekning under denne garantien gis ved å gi selskapet melding om at krav gjøres gjeldende under garantien, sammen med en detaljert beskrivelse av den påståtte mangelen. Du må varsle Selskapet skriftlig og oppgi navn, telefonnummer og adresse.

Ved krav under garantien vil Selskapet, etter eget valg, fjerne eller erstatte Produktet uten kostnad hvis Produktet svikter eller ikke fungerer som garantert på grunn av en produksjonsfeil i Garantiperioden. Dette med de forbehold som er angitt i denne garantien.

Hvis selskapet velger å erstatte produktet, vil selskapet la en installatør etter eget valg fjerne og bruke produktet på nytt til områder som er bestemt av Selskapet etter eget skjønn. Selskapet vil dekke deler og arbeidskraft. Utskifting av den defekte filmen er det eneste rettsmiddelet for alle produkter som dekkes av denne garanti. Selskapets forpliktelse til reparasjon eller erstatning er begrenset til reparasjon eller utskifting med produktene som er tilgjengelige på tidspunktet for reparasjonen eller utskiftingen. Videre begrenses garantien til reparasjon eller utskifting av bare det spesifikke produktet som svikter på grunn av en produksjonsfeil. Ethvert reparert eller erstattet produkt forblir underlagt garantiperioden, og enhver reparasjon eller erstatning forlenger ikke den opprinnelige garantiperioden på noen måte eller starter en ny garantiperiode.

Garantien dekker følgende tilfeller av fabrikasjonsfeil ved Produktet:

Garantien dekker kun produksjonsfeil ved Produktet, hvilket ikke innbefatter feil forårsaket av manglende samsvar med Selskapets veiledning for vedlikehold eller andre instruksjoner om håndtering av Produktet. Slike feil inkluderer, men er ikke begrenset til: fysisk misbruk av Produktet, kjemisk misbruk av Produktet (f.eks. harde rengjøringsmidler og løsemidler), termisk misbruk av produktet (f.eks. overdreven varme eller kulde) eller feil lagring, installasjon, håndtering og/eller bruk av Produktet. Garantien dekker videre ikke skader som oppstår som følge av ulykker, steinsprutskader, normal slitasje, eller forsettlig skade av noe slag.

2.4 Helfoliering

2.4.1 Helfoliering - Vedlikehold

Bilen skal ikke vaskes første 48 timer etter installasjonen

Unngå direkte sprut med høytrykksspyler mot endestykkene av folien.

Ved bruk av høytrykkspyler må utløpet holdes minst en meter fra overflaten.

Bruk ikke voks med pigmenter, slipevoks eller voks som inneholder nafta eller parafin.

Bruk ikke slipeputer, eller sterke kjemikalier på folien Folien bør vokses minst hver 6. måned med kompatibel voks.

Flekker fjernes umiddelbart. Vanskelige flekker kan fjernes med isopropylalkohol. Skitt og flekker som las ligge på folien kan medføre avfarging av denne dersom de ikke fjernes umiddelbart.

Unngå rengjøring i direkte sollys, eller ved høye temperaturer

2.4.2 Helfoliering - Garanti

Selskapet garanterer at det i en periode på fem (5) år (“Garantiperioden”) fra datoen for den første installasjonen, at Selskapet vil dekke feil på helfoliering (Produktet) som: misfarging, sprekker, blemmer og delaminering.

Denne garantien gjelder bare for Produktet som er installert av Selskapet, og gjelder kun så lenge kjøperen er eier av bilen som har få tt produktet. Garantien er personlig for kjøper, og kan ikke overdras.

Dekning under denne garantien gis ved å gi selskapet melding om at krav gjøres gjeldende under garantien, g sammen med en detaljert beskrivelse av den påståtte mangelen. Du må varsle Selskapet skriftlig og oppgi navn, telefonnummer og adresse.

Ved krav under garantien vil Selskapet, etter eget valg, fjerne eller erstatte Produktet uten kostnad hvis Produktet svikter eller ikke fungerer som garantert på grunn av en produksjonsfeil i Garantiperioden. Dette med de forbehold som er angitt i denne garantien.

Hvis selskapet velger å erstatte produktet, vil selskapet la en installatør etter eget valg fjerne og bruke produktet på nytt til områder som er bestemt av Selskapet etter eget skjønn. Selskapet vil dekke deler og arbeidskraft. Utskifting av den defekte filmen er det eneste rettsmiddelet for alle produkter som dekkes av denne garanti. Selskapets forpliktelse til reparasjon eller erstatning er begrenset til reparasjon eller utskifting med produktene som er tilgjengelige på tidspunktet for reparasjonen eller utskiftingen. Videre begrenses garantien til reparasjon eller utskifting av bare det spesifikke produktet som svikter på grunn av en produksjonsfeil. Ethvert reparert eller erstattet produkt forblir underlagt garantiperioden, og enhver reparasjon eller erstatning forlenger ikke den opprinnelige garantiperioden på noen måte eller starter en ny garantiperiode.

Garantien dekker følgende tilfeller av fabrikasjonsfeil ved Produktet:

Garantien dekker kun produksjonsfeil ved Produktet, hvilket ikke innbefatter feil forårsaket av manglende samsvar med Selskapets veiledning for vedlikehold eller andre instruksjoner om håndtering av Produktet. Slike feil inkluderer, men er ikke begrenset til: fysisk misbruk av Produktet, kjemisk misbruk av Produktet (f.eks. harde rengjøringsmidler og løsemidler), termisk misbruk av produktet (f.eks. overdreven varme eller kulde) eller feil lagring, installasjon, håndtering og/eller bruk av Produktet. Garantien dekker videre ikke skader som oppstår som følge av ulykker, steinsprutskader, normal slitasje, eller forsettlig skade av noe slag.

2.5 Chrome Delete

2.5.1 Chrome Delete - Vedlikehold

Bilen skal ikke vaskes første 48 timer etter installasjonen

Unngå direkte sprut med høytrykksspyler mot endestykkene av folien.

Ved bruk av høytrykkspyler må utløpet holdes minst en meter fra overflaten.

Bruk ikke voks med pigmenter, slipevoks eller voks som inneholder nafta eller parafin.

Bruk ikke slipeputer, eller sterke kjemikalier på folien Folien bør vokses minst hver 6. måned med kompatibel voks.

Flekker fjernes umiddelbart. Vanskelige flekker kan fjernes med isopropylalkohol. Skitt og flekker som las ligge på folien kan medføre avfarging av denne dersom de ikke fjernes umiddelbart.

Unngå rengjøring i direkte sollys, eller ved høye temperaturer

2.5.2 Chrome Delete - Garanti

Selskapet garanterer at det i en periode på fem (5) år (“Garantiperioden”) fra datoen for den første installasjonen, at Selskapet vil dekke feil på chrome delete (Produktet) som: misfarging, sprekker, blemmer og delaminering.

Denne garantien gjelder bare for Produktet som er installert av Selskapet, og gjelder kun så lenge kjøperen er eier av bilen som har få tt produktet. Garantien er personlig for kjøper, og kan ikke overdras.

Dekning under denne garantien gis ved å gi selskapet melding om at krav gjøres gjeldende under garantien, sammen med en detaljert beskrivelse av den påståtte mangelen. Du må varsle Selskapet skriftlig og oppgi navn, telefonnummer og adresse.

Ved krav under garantien vil Selskapet, etter eget valg, fjerne eller erstatte Produktet uten kostnad hvis Produktet svikter eller ikke fungerer som garantert på grunn av en produksjonsfeil i Garantiperioden. Dette med de forbehold som er angitt i denne garantien.

Hvis selskapet velger å erstatte produktet, vil selskapet la en installatør etter eget valg fjerne og bruke produktet på nytt til områder som er bestemt av Selskapet etter eget skjønn. Selskapet vil dekke deler og arbeidskraft. Utskifting av den defekte filmen er det eneste rettsmiddelet for alle produkter som dekkes av denne garanti. Selskapets forpliktelse til reparasjon eller erstatning er begrenset til reparasjon eller utskifting med produktene som er tilgjengelige på tidspunktet for reparasjonen eller utskiftingen. Videre begrenses garantien til reparasjon eller utskifting av bare det spesifikke produktet som svikter på grunn av en produksjonsfeil. Ethvert reparert eller erstattet produkt forblir underlagt garantiperioden, og enhver reparasjon eller erstatning forlenger ikke den opprinnelige garantiperioden på noen måte eller starter en ny garantiperiode.

Garantien dekker følgende tilfeller av fabrikasjonsfeil ved Produktet:

Garantien dekker kun produksjonsfeil ved Produktet, hvilket ikke innbefatter feil forårsaket av manglende samsvar med Selskapets veiledning for vedlikehold eller andre instruksjoner om håndtering av Produktet. Slike feil inkluderer, men er ikke begrenset til: fysisk misbruk av Produktet, kjemisk misbruk av Produktet (f.eks. harde rengjøringsmidler og løsemidler), termisk misbruk av produktet (f.eks. overdreven varme eller kulde) eller feil lagring, installasjon, håndtering og/eller bruk av Produktet. Garantien dekker videre ikke skader som oppstår som følge av ulykker, steinsprutskader, normal slitasje, eller forsettlig skade av noe slag.